Fees

Ang pagpapakonsulta sa mga doktor sa Out-Patient Department at Emergency Department ay MANANATILING LIBRE sa lahat ng nangangailangan ng tulong medikal. Ang tangi lamang na may karampatang bayad ay ang mga gamit, ilang serbisyo at pasilidad alinsunod sa Board Resolution Bilang 2 s. 2019 at sa Ordinansa Bilang 03-112 s. 2018 na ipinamahagi noon sa bawat barangay.
Emergency Room Minor Procedures

General Ward

Laboratory

Medical Records

Neonatal Intensive Care Unit (NICU)

Operating and Delivery Room

Room Rates

X-Ray and Ultrasound